Działania niepożądane

StartDziałania niepożądane
Rozwiń

Dziś, aby zgłosić działanie niepożądane leku, wystarczy tylko wysłać mail. – To ogromne uproszczenie i oszczędność czasu.

Działania niepożądane leków zakłócają pomyślny przebieg farmakoterapii, a dodatkowo mogą powodować szereg niekorzystnych dla pacjenta następstw, często wymagających hospitalizacji.

Nie wszystkie działania niepożądane jesteśmy w stanie przewidzieć. Niektóre są niezależne od dawki leku lub czasu trwania leczenia. Często czynniki takie jak chociażby: wielochorobowość, politerapia, wiek, ciąża, otyłość, mogą predysponować do ich wystąpienia.

W celu lepszego poznania tego trudnego do przewidzenia zjawiska oraz poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii, konieczne jest stałe monitorowanie działań niepożądanych.

W tym celu powstał system monitorowania działań niepożądanych leków. W Polsce oparty jest o model zdecentralizowany, w którym ośrodki regionalne zbierają i analizują w danym województwie działania niepożądane i przekazują je ośrodkowi centralnemu. W województwie pomorskim zgłaszanie działań niepożądanych jest niepokojąco niskie.

Niestety przyczyną takiego stanu rzeczy nie jest niewystępowanie działań niepożądanych w naszym województwie.

Licząc na Państwa pomoc i zaangażowanie chcielibyśmy prosić o przekazywanie nam informacji na temat wystąpienia działania niepożądanego i w tym celu tworzymy przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii Pracownię Monitorowania Działań Niepożądanych Leków na terenie województwa pomorskiego.

Gorąco zachęcamy Państwa do współpracy, której rezultatem będzie wzajemna wymiana informacji mająca na celu poprawę bezpieczeństwa leczenia.